ابزار دقيق » مبدل »مبدل ولتاژ و جریان
مبدل لودسل
Load cell Transducer & Isolator

مبدلهای لودسل ‏یا استرین‏گیج خروجی لودسلها و استرین گیجها را که همان میلی‏ولت بر ولت میباشد را گرفته و بسته به کاربرد شما به خروجی مورد نظر تبدیل میکنند .برای مثال در شکل زیر از ترانسمیتر های مدل M2LCS و مبدل پالس M2SP کمک گرفته شده تا با محاسبه وزن کانویر و سرعت آن و ضرب آنها به کمک یک مالتپلایر (مدل M2MLS) هم به مقدار لحظه ای مواد منتقل شده و هم به مقدار کل مواد دست پیدا کنند .

کاربرد مبدل لودسل