ترانسمیتر لودسل
Load cell transmitter

ترانسمیتر لودسلترانسیمتر لودسل برای ارسال مقادیر اندازه گیری شده توسط لودسل به یک سیگنال استاندارد که معمولا 4 تا 20 میلی آمیر است مورد استفاده قرار میگیرد . ترانسمیتر های لودسل معمولا در مدلهای ریلی و برای نصب در تابلو مورد تولید میگردند و بسته و در مدلهای پیشرفته تر با خروجی مدباس و یا یکی از پروتکهای متعارف ارائه میگردد .

برای انتخاب ترانسمیتر لودسل بایستی به موارد زیر توجه کرد : 

  1. محدوده اندازه گیری ترانسمیتر لودسل
  2. نوع خروجی ترانسیمتر
  3. دقت اندازه گیری ترانسمیتر لودسل
  4. نحوه نصب
  5. در صورت لزوم پروتکل ارتباطی با شبکه ترانسمیتر لودسل