ابزار دقيق » ترانسمیتر »ترانسمیتر لرزش
ترانسمیتر لرزش / سنسور لرزش
Vibration Transmitter

در مبحث نگهداری و تعمیر تجهیزات صنعتی دوار و موتوری که لرزش یکی از خصوصیات ذاتی دستگاه میباشد میبایستی به وسیله سنسور و ترانسمیتر پارامترهای لرزش نظیر فرکانس ،‌میزان جابجائی ، سرعت و شتاب را بررسی کرد . برای این منظور از سنسورهای لرزش و یا ترانسمیتر های لرزش در صنعت استفاده میگردد . به برخی از پارامترهای مهم در انتخاب ترانسمیتر لرزش در زیر اشاره گرد

 

  1. نوع خروجی متناسب با کدام یک از پارامترهای شتاب ، سرعت ، جابجایی و یا فرکانس
  2. محدوده دمائی کارکرد ترانسمیتر لرزش
  3. نحوه نصب و شرایط محیطی