ابزار دقيق »شیر برقی » شیر برق تایمردار
شیر برقی تایمردار تخلیه

شیر برقی برای تخلیه اتوماتیک آب جمع شده در سیستم