ابزار دقيق » شیرهای صنعتی » ولیوم بوستر
ولیوم بوستر یا تقویت کننده حجم هوای اکچوئیتور
Volume Gas Booster Actuator

تقویت کننده حجم پنوماتیک به صورتی طراحی گردیده است که در مواردی که سرعت عملکرد اکچوئیتور کنترل ولو کم است و ولو به کندی باز و بسته میشود بین راه سیگنال خروجی پوزیشنر/ترانسدیوسر/ کنترلر و اکچوئیتور قرار گرفته و به سرعت باز

تقویت کننده حجم پنوماتیک بین مستقر و محرک نصب شده است. این تامین محرک با خروجی جریان هوا که فشار مربوط به دقیقا به فشار سیگنال، به جز آن که دارای یک خروجی حجم بسیار بالاتر است.

ولیوم بوستر پنوماتیک با مقدار فلوی بیشتر هوا در خروجی خود که به اکچوئیتور میرود و با متناسب با سیگنال دریافتی و سوپلای هوای وردی خود این عملکرد را دارد .