لوازم اندازه گیری » رطوبت سنج » رطوبت سنج محیط
رطوبت سنج محیط

رطوبت سنجهای محیطی دیجیتال معمولا با نمایش دما همراه میباشند و به آنها ترموهیگرومتر گفته میشود . در مدهای آنالوگ رطوبت سنجهای عقربه ای بوده و رطوبت نسبی را بدون نمایش دما اندازه گیری مینماید .

در زیر به پاره از مدلهای موجود اشاره گردیده است .

ترمومتر رطوبت سنج ارزان

ترمومتر رطوبت سنج با قیمت مناسب 1712

دماسنج خاک

ترومومتر خاک 1704

دماسنج ترمومتر آون

ترمومتر آون 300 درجه کد1705

تستر باغ نور سنج رطوبت سنج

رطوبت سنج ، نور سنج ، رطوبت سنج 1706

دماسنج شکر

ترمومتر شکر 1707

دماسنج بیسیم

دماسنح رطوبت سنج با سنسور دمای بیسیم کد 1721

دماسنج رطوبت سنج ساعت

دماسنج رطوبت سنج محیط به همراه ساعت 1731

دماسنج شیشه ای

دماسنج شیشه ای محیط 1700

دماسنج رطوبت سنج

دماسنح رطوبت سنح محیط 1730