لوازم اندازه گیری » باد سنج » ترانسمیتر جریان هوا
ترانسمیتر جریان هوا / سرعت باد
Air Velocity sensor/Air flow Transmitter

از سنسورهای فلو و جریان هوا در برای اندازه گیری سرعت باد و فلوی عبوری جریان هوا در مواردی نظیر کانالهای هوای سیستهای گرمایش و سرمایش (HVAC) و نظیر آن میتوان استفاده نمود .