آچار ترک متر تقه ای
Click Type Torque Wrench

ساده ترین نوع ترکمتر یا آچار تنظیم گشتاور مدل تقه ای یا click type است که از یک اهرم و دسته ای که با قابلیت تنظیم و جابجائی به صورت چرخشی امکان ایجاد فشار بر فنر در سر ترکمتر را فراهم آورده و با توجه بترک متر تقه ایه چرخش دسته و مکانیزم داخل ترک متر میتوان میزان گشتاور مناسب را برای سفت کردن مهره در سر ترکمتر ایجاد نمود .در داخل این ترکمتر از معمولا مکانیزمی مطابق شکل استفاده میگردد و با ا فشار اعمال شده توسط شخص بر دسته سر ترکمتر در حدود سه درجه منحرف شده و صدای کلیک یا تقه به گوش میرسد و به این وسیله شما متوجه میشوید که از اعمال فشار بیشتر بپرهیزید .

 

آچار ترکمتر