لوازم اندازه گیری » دما سنج » دیتا لاگر/رکودر دما
دیتا لاگر دما

از لاگر دما نظیر رکوردر دما برای ثبت مقادیر دمائی در فواصل زمانی مشخص استفاده میگردد . دانستن تغییرات دما در طول روز برای مثال در کامیونهای حمل گوشت و مواد غذائی و داروئی از اهمیت به سزائی برخوردار میباشد.