ترکمتر آنالوگ یا عقربه ای
Beam Type Torque Meter

آچار ترکمتر عقربه ای یا مدل Deflecting Beam Torque Wrenches با مکانیزم ساده از اولین تجهیزات ارائه شده جهت اندازه گیری گشتاور میباشد که توسط شرکت کرایسلر در سالهای حدود 1930 به بازار ارائه گردیید و قادر به اندازه ترکمتر عقربه ایگیری و نمایش مقدار گشتاور وارد بر مهره میباشند که با توجه به شکل از اهرمی با قابلیت ارتجاعی ساخته شده است که با افزایش نیروی وارد شده بر دسته ترکمتر از زاویه اصلی منحرف میگردد و مقدار گشتاور اعمالی را به صورت تقریبی اندازه گیری میکند . در نمونه های پیشرفته تر به نمایشگر به صورت عقربه ای گرد میباشد و قابلیت تنظیم یا نشانه گذاری برای یک مقدار پیش فرض گشتاور را دارد .

ترکمتر عقربه ای