ترازوی دقیق
Percision Balance

ترازوی آنالیتیکالترازوی دقیق با دقت میلی گرم و یک صدم گرم مورد استفاده فراوان در آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دارند .