لوازم اندازه گیری » باد سنج » بادسنج پروانه ای
باد سنج پروانه ای
Vane/Wind Mill Anemometer

برای اندازه گیری دقیق و سریع سرعت باد یا cfm و فلو جریان هوا میتوان از بادسنجهای با مکانیزم اندازه گیری سیم داغ استفاده نمود .