بارومتر یا جوسنج
Barometer

بارومتر تجهیزی است که برای اندازه‏گیری فشار اتمسفر مورد استفاده قرار میگیرد.در نمونه های معمول این ابزار از آب ، هوا ، و جیوه برای اندازه‏گیری فشار جو استفاده میکنند .از بارومتر بیشتر برای اندازه‎گیری فشار هوای محیط که به صورت غیر مستقیم معرف ارتفاع از سطح دریا و تغییرات جوی برای پیش بینی وضعیت هوا و همچنین محیطهای آزمایشگاهی که بایستی شرایط کلی نظیر دما ، و فشار محیط در کنترل باشد استفاده میگردد.به این نکته بایست توجه داشت که در فشار سنجهای رایج بازار ما بیشتر با فشار نسبی یا فشار گیج سروکار خواهیم داشت و فشار مطلق در حقیقت جمع فشاری است که نشاندهنده فشار گیج نمایش میدهد به علاوه فشار جو که حاصل آن را فشار مطلق مینامیم .البته در بعضی از نشاندهندهای فشار که به فشار سنج مطلق یا absulute معروف هستند این فشار واقعی را به ما نمایش میدهند .
با توجه به اینکه فشار جو در سطح دریا معادل یک اتمسفر میباشد و بخواهیم از آب برای نمایش این فشار استفاده کنیم نیاز به ستونی از آب به ارتفاع 10 متر که معال یک بار است استفاده کنیم و در صورتی که از جیوه برای این کار استفاده گردد این طول به حدود 76 سانتیمتر جیوه خواهد رسید . در عمل بسیاری از بارومتر های عقربه ای موجود در بازار شامل بیلوز یا دیافراگم آکاردئونی شکلی است که درون آن خلاء نسبی ایجاد گردیده و تغییرات فشار باعث مبسط و منقبض شدن بیلوز میگردد و این تغییرات به وسیله عقربه‏ای بر حسب اتمسفر قابل رویت خواهد بود .